Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Akustik Nörinomalar: İntraoperatif Monitörleme ve Cerrahi
Kazım Kamil ÖNER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir Akustik nörinoma sekizinci sinirin şıvan kılıfından orijin alan kapsüllü, yavaş seyirli benign bir tümördür. Bu tümöre bu nedenle akustik şıvanoma veya vestibuler şıvanoma da denilmektedir. Büyük oranda inferior vestibuler sinirden orijin alırken çok az oranda da koklear sinirden orijin alırlar.Boyutlarına, kanal içinde olup olmadıklarına, klinik semptomlarına bakılarak birtakım sınıflamalar yapılmıştır. Samii ve ark. 3x2 cm'den küçük olan tümörler için küçük, büyük olanlar içinde büyük tümör olarak adlandırma yaparken tümörün ekstansiyonunu göz önüne alarak T1 de T 4'e kadar tümörleri sınıflandırmışlardır (27,39,40,41). Spetzler ve ark. ise, büyüklüklerini dikkate alarak Grade 1-2-3-4 şeklinde bir sınıflama yapmışlardır(24). Tümör intrakanaliküler lokalizasyonda ise, erken bulgu verirken serebellopontin köşede yer almışsa daha geç bulgu vermektedir. Anahtar Kelimeler : Nörinoma, Akustik nörinoma, İntraoperatif monitörleme