Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Ventrikülo-Atrial Şant Malpozisyonu: Olgu Sunumu
Berker CEMİL1, Kağan TUN2, Ahmet Gürhan GÜRÇAY3, Ömer POLAT4, Erkan KAPTANOĞLU5
1,2,3,5 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği Bolu, Türkiye
Hidrosefalinin cerrahi tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer alternatif cerrahi yöntemler ventrikülo-atrial şant, ventrikülo-plevral şant ve endoskopik üçüncü ventrikülostomidir. Günümüzde, ventrikülo-atrial şantın hayatı tehdit edici komplikasyonlarının görülmesi nedeniyle komplikasyonları daha az olan ventrikülo-peritoneal şant sistemleri sıklıkla tercih edilmektedir. Şant uygulanması sonrası peritonda gelişen çeşitli emilim problemleri, cerrahları şant distal kateterini farklı yerlere uygulamaya mecbur bırakmıştır. Her hangi bir nedenle ventrikülo-peritoneal şant sistemleri uygulanamadığında, ventrikülo-atrial şant sistemleri kullanılabilir. Ventiküloperitoneal şant disfonksiyonu nedeniyle ventrikülo-atrial şant uygulanan ve şant distal ucunun malpozisyone olduğu bir olgu sunulmuştur. Çeşitli vasküler anomalisi olan hastalarda sağ atriuma yerleştirilemeyen şant distal kateteri alternatif olarak sol brakiosefalik vene yerleştirilebilir. Anahtar Kelimeler : Hidrosefali, Ventrikülo-atrial şant, Ventriküloperitoneal şant