Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
İntraserebral Hematom Zemininde Beyin Absesi Gelişimi: Olgu Sunumu
Ahmet MENKÜ1, Kağan KAMAŞAK2, Cüneyt GÖÇMEZ3
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı Kayseri, Türkiye
2 Batman Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kiliniği, Batman, Türkiye
3 Kayseri Özel Tekden Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri, Türkiye
Hipertansif intrakranial kanamalar günümüzde önemli bir sağlık problemidir. Kanama sonrası geç dönemde, hipertansif intraserebral kanama zemininde abse gelişimi oldukça nadirdir. Beyin absesi, yüksek doz antibiyotik tedavisi ve cerrahi drenaj gerektiren, sık görülmemekle birlikte ağır seyreden bir parankim hastalığıdır. Mortalitesi %5-15 arasında seyrederken, zamanında doğru tanı konulmazsa, uygun antibiyotik tedavisi uygulanmayıp, abse ventriküle açılırsa mortalite %80'lere kadar çıkmaktadır. Bu çalışmada, hipertansif putaminal kanama sonrası gelişen bir putaminal beyin absesi olgusu sunulmaktadır. Bu olgu, kanama alanında, sistemik enfeksiyonun bir komplikasyonu olarak, beyin absesi gelişebileceğini göstermekte ve erken tanının önemini vurgulamaktadır. Kanamanın bu potansiyel ölümcül komplikasyonunda; risk faktörlerinin bilinmesi, erken tanı ve uygun tedavi için oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler : Beyin absesi, Hipertansiyon, Kanama, Putamen, Stereotaksi