Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Miniopen Transpediküler Torasik Diskektomi
Tahsin ERMAN, Derviş Mansuri YILMAZ
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye Semptomatik torasik disk herniasyonu genel populasyonda oldukça nadir görülür. Konservatif tedaviye dirençli şiddetli radiküler ağrısı olanlar ile belirgin ve progresif miyelopatiye neden olan torasik disk hernileri çesitli açık klasik cerrahi yaklaşım şekilleri ile tedavi edilebilir. Ancak bu yaklaşımlar da genellikle yeterli çalışma alanı ve görüş açısı elde etmek için oldukça geniş insizyona ve doku diseksiyonuna ihtiyaç duyulur. Günümüzde spinal patolojilerin tedavisinde minimal invaziv yaklaşımlar özellikle lomber bölgede gittikçe popüler olup sık kullanılmaya başlarken torakal bölgede bu yaklaşımlara (torakoskopik, tübüler endoskopik yaklaşımlar) daha az sıklıkla rastlanmaktadır. Bu minimal invaziv yaklaşımlardan özellikle torakoskopik yaklaşımlar daha sık kullanılmaktadır ancak bu yaklaşımı uygulayabilmek için uzun bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. Mini-open transpediküler diskektomi ise uzun öğrenme periyoduna ihtiyaç duyulmadan uygulanabilecek minimal invaziv yaklaşımdır. Klasik açık transpediküler yaklaşımda olduğu gibi bu minimal invaziv yaklaşımda orta hatta yerleşmiş, geniş klasifiye olan, spinal kanalı kapatan, duraya yapışık veya erode etmiş hernilerde kullanılamaz. Bu yöntem ile minimal paraspinal yumuşak doku diseksiyonu ve daha az kan kaybı ile güvenli bir şekilde diskektomi yapılabilir. Anahtar Kelimeler : Minimal invaziv cerrahi, Torasik disk, Transpediküler diskektomi