Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Piriformis Sendromuna Genel Bakış
Evrim Coşkun ÇELİK1, Tufan CANSEVER2, Serdar KABATAŞ3, Özgen ILGAZ4, Cem YILMAZ5, Hakan CANER6
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2,3,5,6Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Piriformis sendromu, siyatik sinirin çıkış yolunda bulunan piriformis kasının siyatik sinire yaptığı kompresyonun/ irritasyonun neden olduğu semptomlarla karakterize bir nöropatidir. Bu irritasyonun sebebi piriformis kası ile siyatik sinirin birbiriyle olan ilişkilerindeki anatomik varyasyonlar olabildiği gibi, piriformis kasına mikro ve makrotravmalara bağlı sekonder nedenler de olabilmektedir. Etiyolojisi değişken olmakla birlikte patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak ana neden piriformis kasında spazm ve inflamasyona bağlı ödem ve bunun sonucunda ileri dönemlerde ortaya çıkan siyatik sinir basısı olarak özetlebilir. Kapsamlı klinik değerlendirme ile koyulan erken teşhis uygun tedavi sürecini hızlandırır. Bu derleme, piriformis sendromununa yol açan anatomik oluşumlar/ varyasyonlar, patofizyoloji, tanı kriterleri, kliniği ve tedavi seçeneklerine genel bir bakışı içermektedir. Anahtar Kelimeler : Anatomi, Patofizyoloji, Piriformis sendromu, Siyatik sinir, Tedavi, Nöropati