Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Spontan İntraorbital Hematom: Olgu Sunumu
Mehmet Hakan SEYİTHANOĞLU, Kazım DOĞAN, Burak EREN, Serkan KİTİŞ, Nezih ÖZKAN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye İntraorbital hematomlar nadir görülürler. Sıklıkla orbital travma, orbita çevresi ameliyatları, hemofili gibi kan hastalıkları ve neoplazmlar sonucu gelişebilirler. Literatürde herhangi bir nedene bağlı olmaksızın gelişen spontan intraorbital hematom olgusu birkaç vakadan ibarettir. Bu yazıda herhangi bir nedene bağlı olmaksızın gelişen intraorbital hematom olgusu sunulmaktadır. 54 yaşında bayan hasta, sol gözde birkaç aydır sulanma, şişlik ve görmede azalma şikâyetleri ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan kranial ve orbital MRG'de sol orbita intrakonal retrobulber lokalizasyonda hemorajik kitle tespit edildi. Sol frontoparietal kraniyotomi ile kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde ekzoftalmisi ve görme bozukluğu düzeldi. Etiyolojide olabilecek travma, neoplazm, kan hastalığı ve vasküler anomaliye ait bir delil bulunamadı. Nadir görülen spontan intraorbital hematomlarda; cerrahi dekompresyon öncelikli olarak düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Hematom, İntraorbital hematom, Kan kisti, Spontan