Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Konveksite Meningiomları
Serdar KAYA, Engin GÖNÜL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Etlik, Ankara AMAÇ: Konveksite meningiomlarının yönetimi ve uygulanan cerrahi teknikle ilgili tecrübelerimizin paylaşılması.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007-2010 yıllarında GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğinde opere edilen 41 konveksite meningiomu olgusu geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, tümörlerin yerleşim yerleri, cerrahi başarı oranları, nüks oranları, adjuvan tedavi uygulanma oranları ve tümörlerin histopatolojik tanıları değerlendirildi.

BULGULAR: Tümörün en sık yerleştiği bölge paryetal lobdu. Bunu sırasıyla temporal, frontal, frontoparyetal, oksipital, frontotemporal ve paryetooksipital bölgeler izledi. Histopatolojik değerlendirme en sık meningiom (WHO Grade I) sonucunu verdi. Histopatolojik tanısı atipik meningiom olan bir olguya postoperatif radyoterapi uygulandı. Hiçbir olguda nüks saptanmadı.

SONUÇ: Serebral konveksite meningiomları sık rastlanan, yüzeyel yerleşimleri nedeniyle total rezeksiyonu görece kolay, komplikasyon potansiyelleri düşük olgulardır. Anahtar Kelimeler : Konveksite, Meningiom, Tümör