Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Ülkemizde Beyin ve Sinir Cerrahisinin İhtisaslaşması ve Kurumlaşması
Uygur ER1, Sait NADERİ2
1Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Ülkemizde Nöroşirürjinin ihtisaslaşma ve kurumlaşmasındaki önemli gelişmeleri belirlemek.

YÖNTEM ve GEREÇLER: TC Resmi Gazetede yayınlanan tıpta uzmanlık tüzükleri, yönetmelikler ve bakanlık kurulu kararları incelenmiş, ihtisas sicil defterleri ve eğitim kurumlarının tarihçeleri araştırılmıştır. Ülkemizdeki nöroşirürji gelişimini konu alan tıp tarihi yazıları kaynak olarak kullanılmıştır.

BULGULAR: Cumhuriyetle birlikte ülkemizde her alanda olduğu gibi cerrahi alanında da yeniden yapılanma çalışmalarına girişilmiş, çok sayıda genç eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Türk nöroşirürjisinin kurulmasını sağlamada ilk adımları atan Profesör Mazhar Osman Uzman'dır. Mazhar Osman'ın yönlendirmesiyle nöroşirürji alanında eğitim almak üzere yurt dışına giden ilk hekim Abdülkadir Cahit Tuner'dir. Türkiye'de resmen bağımsız bir uzmanlık dalı olarak nöroşirürjinin kuruluşu ise, Dr. Hami Dilek'in ısrarlı çabaları ile olmuştur. Ülkemizde nöroşirürji alanında 1950 ve 1960'lı yıllar nöroşirürji kliniklerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de birbiri ardınca kurulmaları ile yüksek ivmeli bir harekete dönüşmüştür. Son 63 yılda 7 ihtisas tüzüğü çıkartılmış olup, son tüzüğe göre beyin ve sinir cerrahisi ihtisas süresi 5 yıl, rotasyon süresi 7 aydır. Türkiye bugün 90'ı aşkın nöroşirürji eğitimi veren kliniğe ve 1300 civarı uzman sayısına ulaşmıştır.

SONUÇ: Uzun vadeli planlama, hem nöroşirürji eğitim merkezlerinin sayısı, hem de nöroşirürjiyen sayısının bilinmesini gerektirir. Anahtar Kelimeler : Nöroşirürji tarihi, Nöroşirürji ihtisası, Nöroşirürji kurumlaşması