Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Kraniale Metastatik Ewing Sarkomu: Olgu Sunumu
Ahmet ÇETİNKAL1, Cenk ERMOL1, Ayper YILDIRIM2
1Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kasımapaşa Asker Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ewing sarkomu (ES), primer olarak genç erişkinlerde kemiğin mezenkimal dokusunun malign bir tümörüdür. Primer kafatası ES olguları nadirdir. Olgumuz, son 2 ayda başının sağ gerisinde şişlik yakınması ile gelen 31 yaşında erkek hastadır. 16 ay önce sağ tibia proksimalinde kitle nedeni ile başka bir merkezce opere edilmiştir. Olgunun preoperatif BT tetkikinde, ES ile uyumlu yumuşak doku komponenti olan durayı atake eden litik lezyon izlendi. Kitle, total eksize edildi. Kranioplasti planlanan olgunun Onkoloji ve Ortopedi servisleri ile birlikte halen takip ve tedavisi devam etmektedir. Primer olgular, genelde paryetal ve frontal konveksiteyi tutar. Primer spinal kolon tutulumu çok nadirdir. ES, radyolojik olarak litik, mikst veya sklerotik bir lezyondur. ES, tipik bir şekilde histolojik olarak malign mezenkimal primitif nöroektodermal bir tümördür. Yuvarlak hücreli tümörlerden ayrıcı tanısı yapılmalıdır. Primer tedavisi cerrahidir. Tüm kemik tümörleri içerisinde en yüksek mortalite oranına sahip olanıdır. Kafatası ES, aksi ispat edilinceye kadar metastatik olarak kabul edilmelidir. Takip ve tedavisinde multi modaliter bir strateji izlenmelidir. Anahtar Kelimeler : Ewing sarkomu, Kafatası, Metastaz