Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Spinal Stabilite Cerrahisinde Geç Dönemde Gelişen Komplikasyonlarda Modifiye Revizyon Cerrahisi: İki Olgu Sunumu
Ahmet EROĞLU, Cem ATABEY, Ali Kıvanç TOPUZ, Mehmet Nusret DEMİRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye Günümüzde spinal stabilizasyon ve füzyon cerrahisi nöroşirürji pratiğinde geniş bir yer tutmaktadır. Spinal instabilite tedavisinde transpediküler vida ile fiksasyon ve posterolateral füzyon uygulaması en gelişmiş ve etkili yöntem olarak görülmekte, sistemle yüksek oranda füzyon ve stabilite sağlanmakta, psödöartroz riski ortadan kalkmakta, ve nörolojik defisitlerdeki ilerleme durdurulmaktadır. Hastalar erken dönemde hareketlendirilerek hastanede kalış süresi kısaltılmakta, günlük faaliyetlerine dönüşleri daha çabuk olup, psikolojik rahatlama sağlanmaktadır. Ancak cerrahi sırasında enstrüman kullanımı ile birlikte uzun dönemde vidalarda kırılma, rodlarda malpozisyon gelişimi gibi komplikasyonlar oluşmakta ve buna yönelik revizyon cerrahisi yapılmaktadır. Ancak zaman içinde gelişen füzyon nedeniyle her zaman için revizyon cerrahi yapmak gerekmeyebilir. Bizde kliniğimizde daha önceden stabilizasyon cerrahisi yapılıp daha sonradan gelişen şikayetleri neticesinde yapılan değerlendirilmelerinde kırılmış olan vidaları olan iki hastada yapmış olduğumuz modifiye revizyon cerrahisini sunduk. Anahtar Kelimeler : Revizyon cerrahisi, Füzyon, Spinal instabilite, Spinal enstrümantasyon