Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
İntrakranyal Apselerde Cerrahi Tedavi
Halit ÇAVUŞOĞLU, S. Meltem CAN, H. Ali GENÇ, Yunus AYDIN
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Şişli-İstanbul AMAÇ : İntrakranyal apselerde cerrahi tedavi sonuçlarımızı sunmaktır .

YÖNTEMLER : Bu çalışmada Ocak 1994 – Haziran 2004 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde serebral veya serebellar apse tanısı konulan ve ameliyat edilen 43 olgunun sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi teknik olarak Burr-hole'den aspirasyon, kranyotomi veya kranyektomi ile drenaj ve kapsül eksizyonu, bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda stereotaktik aspirasyon uygulandı. Apse boyutlarının takibi için ameliyattan yaklaşık 24 saat sonra ve takip eden her hafta bilgisayarlı tomografi kontrolü yapıldı. Klinik sonuçlar Glasgow Sonuç Skalası ile değerlendirildi .

BULGULAR : 31 ‘i erkek (% 72), 12'si kadın (% 28) olan olguların yaşları 1 – 58 arasında (ortalama 26) değişiyordu. Apseye en çok neden olan etkenler kulak enfeksiyonu (% 44), pulmoner enfeksiyon (% 12) ve penetran kafa travması (% 9) idi. 29 olguya Burr-hole'den tekrarlanan aspirasyon, 10 olguya kranyotomi ile total rezeksiyon, dört olguya bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda stereotaktik aspirasyon yapıldı. 38 olguda cerrahi şifa sağlandı, beş olgu vefat etti.

SONUÇ: Intrakranyal apse ile başvuran olgulara yapılan Burr-hole' den tekrarlanan apse aspirasyonu ve seri radyolojik takiplerinde, apse çapı 2 – 3 cm' in (ortalama 2,5) altına indiğinde seri bilgisayarlı tomografi takibine ihtiyaç olmadığı ve medikal tedavinin bu aşamadan sonra tek başına yeterli olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : Burr-hole aspirasyon, kranyotomi, serebral apse, stereotaktik aspirasyon