Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Komplike Şant Disfonksiyonunda Alternatif Olarak Ventrikülo-Bilier Şant: Olgu Sunumu
M. Kemal HAMAMCIOĞLU1, Tufan HİÇDÖNMEZ1, Cumhur KILINÇER1, Osman ŞiMŞEK1, Ümit Nusret BAŞARAN2, Sebahattin ÇOBANOĞLU1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
Hidrosefalinin tedavisinde günümüzde en sık kullanılan yöntem beyin omurilik sıvısının ekstrakranyal alanlara şantlanması ameliyatıdır. Şant için günümüzde en çok periton boşluğu kullanılmaktadır. Periton boşluğunun kullanılamadığı durumlarda plevra boşluğu ve kardiyak atrium tercih edilmektedir. Bu alanların çeşitli nedenlerle kullanılamadığı durumlarda şant distalinin safra sistemine yerleştirilmesi kurtarıcı bir yöntem olabilir. Bu makalede, kliniğimizde ağır kafa travması sonrası gelişen hidrosefali nedeniyle ameliyat edilen ve çeşitli nedenlerle diğer absorbsiyon alanları kullanılamaz duruma geldiği için ventrikülo - bilier şant uygulanan bir pediyatrik olgu sunulmaktadır. Ventrikülo - bilier şant uygulamasının peritoneal, atrial ve plevral yol ile tedavisi mümkün olamayan komplike şant disfonksiyonlarında seçilebilecek güvenli, uygulaması kolay ve etkin bir yöntem olduğu kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler : Hidrosefali, ventrikülobilier şant, şant disfonksiyonu