Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Kronik Subdural Hematom Tedavisi Sonrası Gelişen Uzak Serebellar Hematom: Bir Olgu Sunumu
Nuriye Güzin ÖZDEMİR, Tahsin SAYGI, Ersal KARAKAŞ, Kaya KILIÇ
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye Supratentoryal bölge ameliyatları sonrası gelişen serebellar kanamalar nadir görülen bir komplikasyondur. Kronik subdural hematom tedavisi için burr-hole drenajı sonrası literatürde sınırlı sayıda vaka rapor edilmiştir. Kırkyedi yaşında şiddetli baş ağrısı ile başvuran erkek hastada sağ frontoparyetal subakut-kronik subdural hematom saptanmış, burr-hole ile drene edilmiştir. Girişim sonrası üçüncü günde hastanın klinik yakınmaları olması üzerine çekilen tomografide kitle etkisi ve ventrikül basısı yaratmayan sol serebellar hematom tespit edildi. Hasta konservatif tedavi ile takip edildi. Takipte serebellar hematomun rezorbe olduğu, komplikasyon gelişmediği gözlenmiş; hasta nörodefisit olmaksızın taburcu edilmiştir. Subakut-kronik subdural hematom tedavisi için burr-hole drenajı yapılmış olan hastada, nadir görülen bir komplikasyon olarak gelişen serebellar hematom olgusu sunulmaktadır. Hematom boşaltılmasını takiben gelişen uzak serebellar kanama etiyolojiye dönük olarak tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Subakut-kronik subdural hematom, Burr-hole, Komplikasyon, Serebellar hematom