Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
İdiopatik Skolyoz
Onur YAMAN1, Sedat DALBAYRAK2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Nöro-Spinal Akademi, İstanbul, Türkiye
Skolyoz, 10° veya üzerinde Cobb açısı olan yanal omurga eğriliği olarak tanımlanır. Yapısal koronal deformitelerin yaklaşık %80’ini idiopatik skolyoz oluşturur. Ortaya çıkan deformite sagital, koronal ve aksiyal planda balans bozukluğuna neden olmaktadır. Yaş grubuna göre; infantil (0-3 yaş), juvenil (4-9 yaş), adolesan (10 yaş - matüriteye kadar) üç alt gruba ayrılır. Konservatif tedaviye rağmen ilerleyen ve nörolojik hasara neden olan hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. İdiopatik skolyozu olan her hasta yaşı, eğriliğin derecesi ve hastanın mevcut koşulları içinde değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Deformite, Skolyoz, İdiopatik skolyoz, Cobb açısı