Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
İatrojenik Spinal Deformiteler
Tuncay KANER1, Ali Fahir ÖZER2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
İatrojenik spinal deformiteler ya sagital ya da koronal denge bozukluğu yaparlar. İatrojenik spinal deformiteler düz bel sendromu, postlaminektomi kifozu, birleşme yeri kifozu, enstrüman yetersizliği, psödoartroz, enfeksiyon ve anterior kompresyon yapan enstrümanların kullanımını içerir. Bu bölümde iatrojenik spinal deformiteler ve tedavi alternatifleri tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Omurga deformitesi, Düz bel sendromu, Postlaminektomi kifozu, Proksimal bileşke kifozu, Füzyon, Osteotomiler