Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Görme Kaybına Neden Olmuş Dev İntradiploik Meningiom
Nuriye Güzin ÖZDEMİR1, Kaya KILIÇ1, Veysel ANTAR1, Salim KATAR1, Erol BOZKURT2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Meningiomlar sıklıkla görülen intrakranyal benign lezyonlar olup tüm primer intrakranyal tümörlerin %20’sini oluştururlar. Primer intraosseöz meningomlar ektopik meningiomların alt grubudur ve tüm meningomların %1’ini oluşturur. İntradiploik meningiomlar primer intraosseöz meningiomların nadir görülen bir tipidir. 41 yaşında, sağ gözde giderek artan görme kaybı yakınması ve egzoftalmos ile başvuran kadın olguyu sunuyoruz. Direkt grafi, bilgisayarlı beyin tomografisi ve magnetik rezonans görüntülemede orbital tümör tespit edildi. Tümör orbita tavanını da içerecek şekilde geniş frontobazal kranyotomiyle eksize edildi. Frontal defekt, aynı ameliyatta akrilik kranyoplastiyle kapatıldı. Patoloji sonucu transisyonel meningiom olarak geldi. Patojenez, radyoloji ve cerrahi tekniği tartıştığımız nadir görülen bir intradiploik meningiom olgusunu rapor ettik. Anahtar Kelimeler : Meningiom, İntradiploik, Kafa tabanı, Görme kaybı, Egzoftalmi