Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Trigeminal Nevralji İçin Mikrovasküler Dekompresyon
Alper TÜRKKAN1, M Özgür TAŞKAPILIOĞLU2, Ahmet BEKAR2
1Özel Medikabil Hastanesi, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Bu retrospektif çalışma ile primer trigeminal nevralji nedeniyle mikrovasküler dekompresyon uygulanarak tedavi edilen 194 hastada deneyimlerimizi özetlemeyi amaçladık. Bütün hastalarda tipik trigeminal nevralji semptomları vardı; 32 (%16,49) hasta önceki tedavilerden fayda görmemişti. Atipik ve/veya sekonder trigeminal nevralji formları çalışma dışı tutuldu. Takip süreleri 6 ay ile 7 yıl arasında değişiyordu, 15 (%7,7) hastada rekürrens saptandı. Süperior serebellar arter basıdan en sık sorumlu olan arter idi (%58,7, 114 hasta). Hastalarımızda mortalite olmadı, tek geçici morbidite fasial sinir felci (%1.5) idi. Trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyon ve ilk mikrovasküler dekompresyon sonrası ağrısı geçmeyen hastalarda yeniden uygulanması güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Anahtar Kelimeler : Trigeminal nevralji, Mikrovasküler dekompresyon