Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Hareket Bozukluklarında Radyocerrahi
Başak BOLLUK KILIÇ1, Selçuk PEKER2
1Özel Erdem Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Medikal tedavi, hareket bozuklukları hastalarının tedavisinde asıl tedavidir. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı hallerde cerrahi tedavi uygulanabilir. Derin beyin stimülasyonu (DBS), talamus ve bazal ganglionların cerrahi olarak hasarlanması iyi bilinen prosedürlerdir. Fakat bazı hastalar açık nöroşirürjikal girişimler için uygun değildir. Stereotaktik radyocerrahi yöntemleri bu hastalarda iyi bir seçenektir. Özellikle Gamma knife talamotomi tremor tedavisinde başarı oranları %80 ile100 arasında değişen olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Radyocerrahi pallidotomi yöntemiyle ise, benzer şekilde iyi sonuçlar elde edilememiştir. Anahtar Kelimeler : Hareket bozuklukları, Radyocerrahi, Gamma knife talamotomi, Pallidotomi