Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
İntraventriküler Tümörler: Subependimom ve Subependimal Dev Hücreli Astrositom
Saim KAZAN, Ethem GÖKSU
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye Subependimomlar, iyi huylu, nadir rastlanan ve sıklıkla semptom vermeyen tümörlerdir. Çoğunlukla rutin radyolojik incelemeler ve otopsilerde tespit edilirler. Bazen büyük boyutlara ulaşıp, beyin omurilik sıvısı (BOS) yollarını tıkayarak ya da nöral bası ile belirti ve bulgu oluşturabilirler. Nadiren, görüntüleme ve histopatolojik incelemelerde habis bulgular içerebilirler. Total çıkarımları genellikle tam tedavi sağlar. Subependimal dev hücreli astrositomlar, Monro deliği çevresindeki ventrikül bölgesinden çıkan, iyi huylu tümörlerdir. Otozomal dominant geçişli, sistemik bir hastalık olan tüberosklerozda tanımlayıcı bir lezyondur. Tüberosklerozda ayrıca kortikal tüberler ve subependimal nodüller gibi santral sinir sistemi lezyonları da izlenebilir. BOS dolanımının bozulması sonucu hidrosefaliyle ilişkili belirti ve bulgular verebilirler. Semptomatik olgularda total cerrahi çıkarım ile tam şifa sağlanabilir. Anahtar Kelimeler : Ventrikül içi tümör, Subependimom, Subependimal dev hücreli astrositom