Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Santral Nörositomlar
Gökalp SİLAV, İlhan ELMACI
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Santral nörositomlar erişkinlerde ventrikül içi tümörlerin yaklaşık yarısını oluşturan iyi diferansiye olmuş oldukça nadir olarak izlenen beyin tümörleridir. Daha nadir olarak beyin parankimi ve spinal kordda da izlenirlerler. Bu tümör ile ilgili klinik ve radyolojik bilgiler, hastalığın doğal seyri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler ancak, olgu sunumları ve küçük serilerden elde edilebilir. Bu bölümde oldukça seyrek olarak izlenen santral nörositomlar ile ilgili bilgiler gözden geçirilecektir. Anahtar Kelimeler : Beyin tümörleri, Nörositom, Cerrahi, Gamma knife, Radyoterapi