Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
Türk Nöroşirürji Dergisi - Nörovasküler Sempozyum 2023 2023 , Cilt 33 , Ek Sayı
Ön Sayfalar
Sözlü Sunumlar
Unrüptüre Supraklinoid Segment İnternal Karotid Arter Anevrizmalarında Akım Yönlendirici Stent Tedavisi: Ulusal Çok Merkezli Çalışma Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Paraklinoid Anevrizmalar Vaka Sunumları Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında, Anjiografik Vazospazm ve Geç Serebral İskeminin İncelenmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Oftalmik Arter Anevrizm Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anterior Komünikan Arter Anevrizmalarında Cerrahi Yaklaşımların Optimize Edilmesi: Yeni Bir Cerrahi Ölçeğin Geliştirilmesi ve İnternal Validasyonu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Osteoplastik Pterional Kraniyotomi: Cerrahi Başarının Hasta Açısından Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrakraniyal Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Sodyum Floresein Video Anjiografinin Tekrarlı Kullanımı ve Klinik Sonuçlarımız Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Paraklinoid Anevrizmaların Mikrocerrahi Tedavisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir Glial Tümör İle Arteriovenöz Malformasyon Birlikteliği: Vaka Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dijital Substraksiyon Anjiyografisinde Heubner Rekürrent Arterinin Taranması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Baziller Arter Perforan Anevrizmalarında Tedavi Seçenekleri ve Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Serisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kliniğimizde Son Bir Yıldaki Endovasküler İşlemler İle Tedavi Edilen Dev İntrakraniyal Anevrizma Serimiz Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Santral Yerlesimli Arteriyovenoz Malformasyonlar İcin Gamma Knife Radyocerrahisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinde Vasküler Malpozisyonları Engellemede İndosiyanin Yeşili ve Sodyum Florescein Anjiyografisinin Yeri Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Olgu Eşliğinde Karotis Endarterektomi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizmal Subdural Hematomlarda Anevrizma Morfolojisi ve Perianevrizmal Ortamın Önemi: Klinik Bir Çalışma Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntraserebral Hematomun Eşlik Etiği Rüptüre Orta Serebral Arter Bifurkasyo Anevrizmaları: Klinik ve Morfolojik Risk Faktörleri Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Posterior Fossada Kanamaya Neden Olmuş İntrakraniyal Dural Arteriovenöz Fistüllerin Yönetimi ve Sonuçları: Klinik Çalışma Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Multiple İntrakranial Anevrizmalarda MCA ve ACoA Anevrizmalarının Yeri Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tromboze Dev Anevrizma: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anterior Kommunikan Arter Anevrizması Sebebiyle Endovasküler Tedavi Uygulanan Hastalarda Ön Serebral Arter A1 Segmenti Hipolazisi veya Aplazisi İzlenen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Supraorbital Keyhole Kraniotomi ile Klibe Edilen Rüptüre Ön Sirkülasyon Anevrizmalarında Lamina Terminalis Fenestrasyonunun Kronik Şant Bağımlı Hidrosefali Üzerine Olan Etkisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nöroşirürjide Günümüzde Göz Ardı Edilmemesi Gereken Durum; Cerrahi Sonrası Estetik Kaygı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Karotis Stenozu; Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anterior Komünikan Arter Anevrizma Cerrahisinde Vertikal Geometrik Analizin Önemi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebellar Arteriyovenöz Malformasyonlarda Stereotaktik Radyocerrahinin Geç Bir Komplikasyonu Olarak Radyasyon Kaynaklı Kistik Dejenarasyon: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pediatrik İntrakranial Arteriovenöz Malformasyonların Yönetimi: Klinik Deneyimimiz Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder The Safety Profile of Single Antiplatelet Therapy with Flow Diverters: Systematic Review and Meta-Analysis Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Treatment of Ruptured Anterior Choroidal Artery Aneurysms by Acute Coiling Followed by Flow Diversion Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endovascular Treatment Outcomes of Vertebrobasilar Junction Aneurysms: Systematic Review and Meta-Analysis Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Evaluation of Cholinergic Enzymes and Some Biochemical Parameters in the Serum of Patients with a Diagnosis of Acute Subarachnoid Hemorrhage Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aynı İnsizyon ile Sylvian ve İnterhemisferik Yaklaşım Kullanılarak İnsidental Tanı Konulan Sol MCA ve A2 Anevrizmasının Kliplenmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pediatrik Cagda Frontal AVM Total Eksizyonu Sonrası Nadir Gorulen Komplikasyon: Tek Gozde Gorme Kaybı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Posterior Serebral Sirkülasyonun Varyasyonları Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Orta Serebral Arter (MCA) M2 Segmentinde Dissekan Anevrizma Olgusu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Beyin Omurilik Sıvısında Resolvin D1 (RDV1) Düzeyi İle Vazospazm Arasındaki İlişki Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Motor Saha Vasküler Lezyon Cerrahisinde Introperatif Doppler Ultrasonografi Uygulamalarının Prognostik ve Maliyet-Etkinlik Ölçütlerinin Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Paraklinoid İCA Anevrizmaları Anatomisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Acom Kompleksi Anatomisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik Subdural Hematomda Orta Meningeal Arter Embolizasyonu: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Distal Anterior Serebral Arter Anatomisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endovasküler ve Vasküler Cerrahide Karşılaşılan Paramedikal ve Medikolegal Sorunlar Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Paraklinoid İnternal Karotid Arter Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi Yaklaşımları Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnternal Karotit Arter Bifurkasyon Anatomisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder