Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Tek Merkezli Olarak MRG Öncesi Dönemde Opere Edilmiş İntrakranial Meningiom"ların Klinik Sonuçlarının Günümüz Literatür Bulgularıyla Karşılaştırılması
Levent GÜRSES,Rafet ÖZAY,Erdal Reşit YILMAZ,Muhammed Erkan EMRAHOĞLU,
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Anahtar Kelimeler :