Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
ANTERIOR KOMÜNIKAN ANEVRIZMALARINDA CATCH MINI MEKANIK TROMBEKTOMI CIHAZI EŞLIĞINDE KOILLEME
Gurdal Orhan1,İlkay Akmangit2,Ergün Dağlıoğlu3
1S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
Amaç: Anterior komünikan arter (ACoM) anevrizmaları subaraknoid kanamaya en sık neden olan anevrizmalardan biridir. Endovasküler tedavi özellikle komorbiditesi yüksek olan olgularda önemli bir alternatiftir. Subaraknoid kanama ile prezente ACoM olgularında stent eşliğinde koillemede tromboz riski artar. Genelde perop- veya postoperatif erken dönemde başlanan antikoagülan tedaviye rağmen kanamamış olgular ile karşılaştırıldığında risk daha fazladır. Bu tip ve uygun anevrizma boynu olan olgularda mekanik trombektomi cihazı eşliğinde koilleme başarılı bir alternatif olabilir. Bu tip cihazların da işlem sırasında heparinizasyona rağmen trombüs riski oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Yöntem: Kliniğimizde 2015 ile 2018 yılları arasında tedavi edilen 6 ACoM anevrizmasında mekanik trombektomi cihazı (Catch mini stent, Balt Inc. France) eşliğinde koilleme uygulandı. Tümü kanamış olan bu olguların yaş, cinsiyet, anevrizma çapı ve boynu, postoperatif tromboembolik komplikasyonlar ve klinik başarı değerlendirildi. Çalışmada yer alan olguların 1"i kadın 5"i erkek olup yaş ortalaması 64.33 idi. Anevrizmaların 2"si bilobüle ve dismorfik olup 6 anevrizmanın tamamında primer koilleme ile boyun modelleme için stent kullanımından kaçınıldı. Anevrizmaların ortalama çapı 4.5 mm idi. Ek bir mikrokateter kullanılarak anevrizma boynuna mekanik trombektomi cihazı yerleştirilerek embolizasyon gerçekleştirildi. Bu sırada mekanik trombektomi cihazı ile damar duvarı arasına daha sıkı bir şekilde tutunan koilleme mikrokateterinin erken anevrizma dışına atmasını da engellenmiştir. İşlem sonunda cihaz mikrokateter içerisine alınarak çıkarıldı.

Bulgular: Çalışma sonunda 6 olgunun 1"inde peroperatif tromboz geliştiği ancak antikoagülan tedavi sonrası tamamen düzeldiği, tüm olgularda başarılı bir şekilde embolizasyonun gerçekleştirildiği ve postoperatif kontrollerinde ek bir stent ve koilleme gerektirmeden klinik izlemlerinin devam ettiği izlendi.

Çıkarımlar: Mekanik trombektomi cihazı eşliğinde yapılan koilleme özellikle stent kullanımının uygun olmadığı akut subaraknoid kanama ile prezente ve morfolojik yapısı uygun bazı olgularda başarılı bir şekilde kullanılabilir. Özellikle çapı küçük ve operasyon süresi kısa sürebilecek olgularda tercih edilmesi ile peroperatif gelişebilecek bir tromboz riski azaltılabilir. Anahtar Kelimeler :