Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Gliomalardaki Moleküler ve Genetik Değişiklikler
Hasan Çağlar UĞUR1,Eyüp BAYATLI1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Nöro-onkoloji alanındaki moleküler ve genetik çalışmalar onkogenez ve tümörlerin progresyonu ile ilgili yeni bakış açılarının kazanılmasını sağlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) santral sinir sistemi tümörlerine yönelik sınıflandırmayı 2016 yılında değiştirerek entegre, çok-katmanlı bir tanı modeli önermiş ve klasik histopatolojik niteliklere moleküler belirteçleri entegre etmiştir. Böylece söz konusu diagnostik, prognostik ve prediktif moleküler belirteçler glioma sınıflaması ve tedavi yanıtının belirlenmesinin yanında bireysel tedavilerin de önünü açmıştır. Çoklu belirtece yönelik paralel, hızlı ve sağlıklı testlerin kabul edilebilir bir maliyetle pratik kullanıma sunulmasına ihtiyaç vardır. Yazıda moleküler genetik belirteç-glioma ilişkileri ve bu alana yönelik yeni yaklaşımlar güncel literatür ışığında özet halinde derlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Belirteç, Genetik, Glioma, Moleküler, Temozolomid