Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Dural Sinüs Tamiri ve Anatomisi
Fatih ERDI1,Densel ARAÇ1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Serebral venöz anatominin ve serebral venöz sistemde olası yaralanmaları en aza indirgeyecek cerrahi stratejilerin önemi günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Serebral venlerin büyüklüğü ve birbirleriyle olan bağlantıları sıklıkla varyasyonlar içerir. Bu nedenle normal anatomik paternin tarif edilmesinde, anatomik isimlendirmede ve bu bilgilerin cerrahi esnasında kullanılmasında bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Majör kortikal venlerin veya subdural bağlantı venlerinin yaralanmaları venöz enfarkt, hemipleji, koma ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle serebral venöz anatominin iyi bilinmesi ve cerrahi planlama aşamasında nöroradyolojik tetkikler yardımıyla patoloji ve venöz sistem anatomisi arasındaki bağlantının iyi aydınlatılması venöz yaralanmanın en aza indirgenmesi bakımından çok önemlidir. Bu derlemenin amacı dural sinüs sistemi anatomisinin gözden geçirilmesi ve cerrahi esnasında oluşabilecek sinüs yaralanmalarının tamirinde kullanılabilecek tekniklerin özetlenmesidir. Anahtar Kelimeler : Dural venöz sinüsler, Anatomi, Cerrahi tamir