Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Transvers Sigmoid Sinüs Dural Arterio Venöz Fistül
Fatih Ersay DENIZ1
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye İntrakranial dural arterio venöz fistüller (dAVF) içinde en sık görülen transvers/sigmoid sinüs dAVF dir ( % 35-62). Kadınlarda daha sık görülür, çoğunlukla sol taraf yerleşimlidir. Çoğu zaman başvuru şikayeti tek taraflı pulsatil tinnitus ve baş ağrısıdır. Diğer başvuru semptomları görme bozukluğu, otalji, mastoid ağrısı, sersemlik hissi, hidrosefali, trigeminal nevralji olabilir. Hastaların %10 kadarında kanama veya intrakranial venöz hipertansiyon bulguları ile ortaya çıkabilir. Bilgisayarlı tomografi ( BT) ve opaksız magnetik rezonans (MR) tetkikinde anormal bir bulgu tespit edilmemesi tanıyı ekarte etmez. BT anjiografi"de genişlemiş besleyici damarları veya ektazik drenaj venlerini gösteren dilate damarlar izlenebilir. MR ve MR anjiografi"de dilate pial venler, erken dolan venöz sinüs, dilate sinüs veya tıkalı sinüs, beyaz cevher ödemi izlenebilir. Anahtar Kelimeler : Dural avf, Transvers sinus, Sigmoid sinus