Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Multipl Meningiomlarda Tedavi Stratejisi Ne Olmalıdır?
Eyüp BAYATLI1,Hasan Çağlar UĞUR1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Multipl meningiom (MM), eş zamanlı veya ardışık zamanlarda ortaya çıkan, intrakranial birbirinden bağımsız bölgelerde yerleşmiş en az iki meningiom olması durumu olarak tanımlanır. MM sporadik, ailevi veya radyasyon maruziyetine bağlı olarak görülebilen; kadınlarda daha sık bir durumdur. Multipl meningiomların tedavisi günümüzde de tartışmalı konumunu korumaktadır. Cerrahi tedavi bağlamında MM olgularına yaklaşım soliter meningiom vakalarına yaklaşım esaslarından farklı değildir. Hasta yaşı, komorbiditeleri, klinik semptomları, tümör yerleşimi ve boyutu ile kitle etkisinin olup olmadığı tedaviyi yönlendiren belli başlı kriterlerdir. Her bir tümörün ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği ve semptomatik olan lezyonun total olarak çıkarılması temel yaklaşım biçimi olarak kabul görmektedir. Total rezeksiyonun herhangi bir nedenle mümkün olmadığı veya tamamlanamadığı durumlarda adjuvan tedavilerin değerlendirilmesi gereklidir. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Multipl, Nörofibromatozis, Rezeksiyon, Simpson