Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Mikrokistik Meningiom, Atipik Meningiom ve Wild Tip Glioblastom Birlikteliği
Aslan ABDULLAYEV,Alain Wambe TAGNI,Murat ZAIMOĞLU,Ömer Mert ÖZPIŞKIN,Engin ERDIN,Ayhan ATTAR
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Ankara Giriş ve Amaç: Meningiomların glioblastom ile birlikteliği oldukca nadir görülmektedir. Bu birlikteliği açıklamak için farklı etiyogenik hipotezler ileri sürülse de farklı iki primer beyin tümörü olarak değerlendirilebilir. Burada nadir görülen, cerrahi rezeksiyon sonrası histopatolojik olarak tanısı konulan mikrokistik meningiom, atipik meningiom ve wild tip glioblastom (GBM) birlikteliği olgusu sunulmuştur.

Yöntem: Bu olgu sunumunda mikrokistik meningiom, atipik meningiom ve wild tip GBM birlikteliği tartışılmıştır.

Bulgular: Yetmiş altı yaş kadın hasta kliniğmize baş ağrısı, unutkanlık şikayeti ile geldi. Hastanın nörolojik muayenesi zaman ve yer dezoryantasyonu dışında normal olarak değerlendirildi. Çekilen bilgisayarlı tomografide sol frontalde 44x32x54 mm boyutlarında yoğun kontrastlanan ve yoğun perfüzyon artışı gösteren kitle, kitle komşuluğunda geniş ödem alanı izlendi. Nöromonitor ve nöronavigasyon eşliğinde sol frontal kraniotomi ve kortikal insizyonla frontal lob içinde kistik tümöre ulaşıldı. Kitle tümör forseps, aspiratör ve bipolyarla eksize edldi. Histopatolojik olarak tanı: Mikrokistik meningiom (DERECE I ) olarak raporlandı.

Bir ay sonra aynı şikayetle tekrar başvuran hastaya çekilen bilgisayarlı tomografide sol frontalde kistik komponentleri de olan, yoğun heterojen kontrastlanma gösteren 6.5x6.5x5 cm ölçülen kitle ve eşlik eden ödem sahası izlendi. Reeksplorasyonla ve kortikal insizyonla sol frontal kitle içinde kistik bir tümöre ulaşıldı, dekomprese edildikten sonra dura altındaki kapsüllü tümöral kitle de eksize edildi. Histopatolojik tanı: Fokal mikrokistik özellikte alanlar içeren ama mitotik aktivite nedeniyle atipik meningiom kriterlerine sahip kitle, atipik meningiom ve komşuluğunda wild tip glioblastom odağı olarak raporlandı.

Tartışma ve Sonuç: Literatürde bu tümörlerin aynı anda ortaya çıkması için birçok teori öne sürülmüştür. Farklı kaynaklar, ilk tümörün serebral parankimde veya meninkslerde onkogenezi uyarmış olabileceğini düşündürmektedir . Astrositomlar PDGF-?-R( platelet-derived-growth factor) reseptörüne sahiptir ve büyümeleri PDGF tarafından otokrin tarzda uyarılır. Meningiomların PDGF-b-R reseptörü vardır ve bu reseptörler üzerinde etkili olan PDGF-BB"nin hücre bölünmesini uyardığı gösterilmiştir. Glioblastom ortak bir büyüme faktörü üreterek araknoid hücrelerde büyümeyi uyarabilir. Meningiomların ve glioblastomların gelişiminde ve ilerlemesinde ortak genler rol oynayabilir. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Glioblastom