Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıkların Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon Kullanımı
Aydın Talat BAYDAR1,Özgür AKŞAN2,Hüseyin Berk BENEK3,Ahmet Gürhan GÜRÇAY4,Ali DALGIÇ5
1Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., Ankara, Türkiye
5Medicana Ankara Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Dejeneratif omurga, ileri yaştaki hastalarda ciddi morbidite riski oluşturur. İntraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon (IONM) modern spinal cerrahide kullanımı giderek artan ve kayda değer düzeylerde cerrahi güvenlik artışı sağlayabilen tanısal bir yöntemdir. Hastaların ameliyat esnasında nörolojik durumlarının bilinmesi önemlidir. Cerrahi sırasında spontan olarak yapılan manevra ve manipülasyonlar ile en iyi cerrahi sonucun ortaya çıkmasına olanak sağlar. IONM modern spinal cerrahide kullanımı giderek artan ve kayda değer düzeylerde cerrahi güvenlik artışı sağlayabilen tanısal bir yöntemdir. Doğru kullanımı ile; ameliyat esnasında omurilik ve sinir köklerinin fonksiyonel durumları hakkında cerraha anlık olarak bilgi akışı sağlayarak, önleyici veya düzeltici uygulama ve manevralarla geri dönüşsüz nöral hasarın önüne geçilmesine katkı sağlar. İONM kullanımının servikal spinal dejeneratif hastalıkların cerrahisinde olumsuz nörolojik sonuçları tespit etmede etkin olduğunu gösteren kanıtlar giderek artmaktadır; ancak yüksek kanıt düzeyi olan prospektif çalışmalar henüz yetersiz olduğundan günümüzde kullanımı cerrahın tercihi ve yerel enstitü imkânlarına bağlıdır. Anahtar Kelimeler : Servikal, Nöromonitörizasyon, Dejeneratif