Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
İNTRAKRANYAL KONDROMA: OLGU SUNUMU (CT VE MRG BULGULARI İLE)
Nejat IŞIK1, Müfit KALELİOĞLU1, Ajlan ÇERÇİ1, Yüksel KIROĞLU2, Ramazan UYAR1
1SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul
İntrakranyal kondromalar primer intrakranyal beyin tümörlerinin %1 inden daha azını oluştururlar. Kondromaların radyolojik tetkiklerde karakteristik görüntüsü yoktur. Sağ frontoparietal yerleşimli büyük bir intrakranyal kondroma olgusu sunduk. Direkt grafilerde belirgin kemik destrüksiyonu vardı. Bilgisayarlı tomografi ve Magnetik rezonans görüntüleme ekstraaksial yerleşimli bir lezyon gösterdi. Tümör total olarak çıkarıldı. Ender görülen bu lezyonun cerrahi ve histopatolojik bulguları, radyolojik tetkiklerin tanıdaki rolü tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi (BT), cerrahi, intrakranyal tümör, kondroma, magnetik rezonans görüntüleme (MRG)