Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
MENİNGİOMLARDA HİSTOPATOLOJİK TANININ FLOVSİTOMETRİK DNA ANALİZİ, PCNA VE Kİ-67 İLE KORELASYONU
Orhan ŞEN1, Fazilet KAYASELÇUK2, Suzan ZORLUDEMİR3, M. Volkan AYDIN1, Bülent ERDOĞAN1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, ABD, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Ankara
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Adana
Amaç: Meningiomlarda son yıllarda yapılan flov sitometrik (FS) deoksiribonükleik asit (DNA) analizi çalışmalarında anöploidi oranının tümör grade'i ile korelasyon gösterdiği ve histolojik bulguların prognozu önceden tahmin etmede yetersiz kaldığı bildirilmektedir. Prognozun belirlenmesinde tümör hücrelerinde DNA analizi, proliferatif aktivitenin araştırılması önem kazanmaktadır.

Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda meningiom tanısı almış olgular içinde parafin bloklarda yeterli materyali bulunan 12 olgu çalışmaya alındı. Olgulara ait Hematoksilen Eosin (H&E) preparatlar Dünya Sağlık Örgütü grade'leme sistemine göre derecelendirildi. Parafin bloklardan flov sitometrik DNA analizi, (PCNA) ve (Ki-67) değerleri araştırılarak karşılaştırıldı.

Bulgular : Flov sitometri ile histopatolojik grade arasında ilişki bulunamadı. Ki-67 ve PCNA ile histopatolojik grade karşılaştırıldığında grade ile ortalama (LI) arasında doğru ilişki saptandı.

Sonuç: Elde edilen bulguların istatistiksel analizi yapıldığında PCNA ve özellikle Ki-67'nin rutin kullanımda meningiomlarda tümör grade'i ve rekürrens olasılığı hakkında yararlı bilgiler verebildiği, flow sitometri'nin ise meningiom grade'lemesinde faydalı bir yöntem olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler : Flov sitometri, grade, immünhistokimya, meningioma