Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
SAKRAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU
Zülfikar KARABULUT, Hasan BESİM, E. Okan HAMAMCI, Settar BOSTANOĞLU, Nilüfer ERVERDİ, Atila KORKMAZ
6. Cerrahi Kliniği, Ankara Numune Eğitim ve Arastirma Hastanesi Bu makalede pelvik tümörler içerisinde nadir olarak görülen bir sakral schwannoma olgusu sunulmuştur. Sağ alt kadran ve suprapubik bölgede ağrı nedeniyle başvuran 36 yaşındaki bayan hastada presakral bölgede lokalize 38 mm çapında tümör saptandı. Tümör rektal muayenede palpe edilebiliyordu. Kitle ayrıca pelvik ultrasonografi, pelvik tomografi ve magnetik rezonans ile de görüntülendi. Tümör orta hat alt abdominal insizyonla eksize edildi. Peroperatif olarak presakral pleksustan yaklaşık 2500 cc kan kaybı oldu. Postoperatif takipleri normal seyreden hasta 7. günde taburcu edildi. Histopatolojik değerlendirme preoperatif tanı ile uyumluydu. Presakral schwannoına nadir görülen bir tümördür. Özellikle büyük presakral tümörlerde transabdominal yaklaşım tercih edilen bir yöntemdir. Total eksizyon yapıldığında prognoz mükemmeldir. Total eksizyon yapılamadığında debulking de yapılabilmektedir. Anahtar Kelimeler : Cerrahi eksizyon, pelvik tümör, sakral schwannoma