Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
PRİMER İNTRAKRANİAL LENFOMALAR: 4 OLGU SUNUMU
Kamil Melih AKAY1, Yusuf İZCİ1, Salih DEVECİ2, Ayhan ÖZCAN2, Engin GÖNÜL1, Endener TİMURKAYNAK1, Ömer GÜNHAN2
1Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara
2Patoloji Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara
Amaç: Nöroşirürji pratiğinde nispeten nadir izlenen primer intrakranial lenfomaların klinik, radyolojik ve tedavi özelliklerini gözden geçirmek, uyguladığımız tedavi yöntemlerinin sonuçlarını tartışmak.

Yöntem: Kliniğimizde opere edilen 4 primer intrakranial lenfomalı olgunun medikal kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Olguların 3 tanesi kadın bir tanesi erkek idi, lezyonların üçü supratentoryal, bir tanesi infratentoryal yerleşimli idi.

Bulgular: Başağrısı (%75), bulantı ve kusma (%75) en sık izlenen prezentasyon bulguları idi. Olgularımızda diğer sebeplere bağlı immünosupresyon saptanmadı. Olguların hepsi preoperatif dönemde kortikosteroid tedavisine iyi cevap verdiler. Olguların hepsi opere edildi. Lezyonların hepsi B lenfosit kökenli lenfoma idi. Olgulardan ikisine postoperatif dönemde radyoterapi ve kemoterapi uygulandı. Olguların yaşama süreleri, ikisinde bir ay, birinde 12 ay, birinde de 24 ay idi.

Sonuç: Daha önce immün yetmezliği olan popülasyonda sık izlendiği bildirilen primer santral sinir sistemi lenfomaları, son zamanlarda immünolojik olarak normal popülasyonda da sık izlenmektedir. Lezyonlar genellikle B lenfosit kökenlidir. Bir tedavi yöntemi olarak cerrahi, histopatolojik tanı elde etme dışında fazla etkili değildir. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu elde mevcut en etkin tedavi kombinasyonudur. Ancak bu tedavilere karşın primer santral sinir sistemi lenfomalarının prognozu kötüdür. Anahtar Kelimeler : Lenfoma, Primer, Santral sinir sistemi, Tedavi