Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
GLİOSARKOMA: VAKA TAKDİMİ VE LİTERATÜR BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Abdulvahap GÖK1, Kemal BAKIR2, Cezmi ÜK1, İbrahim ERKUTLU1, Mustafa GÖK1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Kliniği, Gaziantep
Amaç: Gliosarkoma primer merkezi sinir sistemi tümörlerinin nadir görülen bir türü olup, muhteva olarak glial ve mezenkimal komponentler içermektedir. Glioblastomanın alt grubu olarak da düşünülen tümör prognoz açısından glioblastomaya benzerlik göstermektedir. İki vaka üzerinde çalışma yapılarak tümör histopatolojisi ve tedavisi tartışılmıştır.

Yöntemler: Nörolojik inceleme sonrası hastalarda kafa içi basınç artma bulguları ve nörolojik defisit tespit edilmiştir. Kompüterize tomografi ve magnetik rezonans inceleme beyinde kitle varlığını göstermiştir. Cerrahi sonrası radyoterapi uygulanmıştır.

Bulgular: Cerrahi rezeksiyon ve radyoterapiye rağmen tümör rekürrensi önlenememiş ve her iki hasta 8 ve 10 ay sonra kaybedilmiştir. Histopatolojik olarak her iki neoplasmda hem glial ve hem de sarkomatöz elemanlara rastlanılmıştır. İmmünohistokimyasal ve histopatholojik inceleme gliosarkoma tanısını koydurmuştur.

Sonuç: Gliosarkoma klinik olarak agresif seyirli olup oldukça kötü bir prognoza sahiptir. Cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi en iyi tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Anahtar Kelimeler : Gliosarkoma, histopatoloji, prognoz