Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomlarda Postoperatif Ödem, Vasküler İnfarkt ve Yönetimleri
Ali KAFADAR, Banu TÜTÜNCÜLER
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Meningiomlarda peritümöral ödem insidansı çeşitli yayınlarda %46-92 arasında bildirilmiştir. Meningiomlarla ilişkili beyin ödemi preoperatif klinik prezentasyonu etkilediği gibi postoperatif seyirde de önemli rol oynamaktadır. meningiomların cerrahi tedavisinde vasküler yapıların korunması önemlidir. Hem arteryel hem de venöz yaralanmalar, çoğunlukla iyi huylu seyreden bu hasta grubunun seyrini orantısız bir şekilde kötüleştirmektedir. Postoperatif beyin ödemi gelişen hastalarda kafa içi basıncını düşürmeye yönelik önlemler alınarak antiödem tedavi başlanmalı; hastada medikal tedaviye rağmen kafa içi basınç artışı bulguları ilerleyici ise dekompresif kraniotomi-kraniektomi yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Ödem, İnfarkt, Meningiom, Cerrahi