Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Lomber Posterior Transpediküler Fiksasyon ile Füzyon Operasyonu Yapılan Hastalarda Postoperatif Dönemde Gelişen Komşu Segment Dejenerasyonu ve Klinik Sonuçları
Rasim BABAYEV1, Serdar ÖZGEN2, Murat Şakir EKŞİ3, Deniz KONYA4
1Milli Onkoloji Merkezi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bakü, Azerbaycan
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco, Ortopedi Anabilim Dalı-Omurga Cerrahisi Merkezi, Kaliforniya, A.B.D.
4Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Transpediküler fiksasyon ile füzyon operasyonu yapılan lomber olguların uzun dönem takiplerinde komşu segment dejenerasyon insidansını ve risk faktörlerini belirlemek.

YÖNTEM ve GEREÇ: Dejeneratif zeminde gelişen instabilite ve lomber dar kanalı olan toplam 106 olgu (84 Kadın, 22 Erkek) araştırmaya dahil edildi. Olgular füzyon seviye sayısına göre 4 gruba ayrıldı. Vizüel-Analog Skala (VAS) değerlendirilmesinde; hastaların bel ağrıları, bacak ağrıları, hareketle olan ağrıları, istirahat halindeki ağrıları, diz ve kalça ağrıları sorgulandı. Komşu segment dejenerasyonunun/hastalığının gelişimininde olası risk faktörleri incelendi. Ameliyat sonrası hasta izlemlerinde görülen komşu segment dejenerasyon açısından instabilite, disk hernisi, disk bombeleşmesi, kanal darlığı, disk dejenerasyonu değerlendirildi.

BULGULAR: Komşu segment dejenerasyonu bulguları arasında sadece diskin bombeleşmesi anlamlı olarak saptandı. Posterior transpediküler enstrümantasyonlu füzyonun VAS üzerinde etkili olduğu görüldü. Risk faktörleri açısından yaşın, beden kitle indeksinin, füzyon seviye sayısının komşu segment hastalığının gelişiminde etkili olduğu izlendi. Komşu segment dejenerasyonunun gelişmesinde bir ile iki seviye füzyon grupları arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0,05).

SONUÇ: Lordoz açısının bir ve iki seviye füzyon olgularında değişmediği, üç veya daha fazla seviyeli füzyon olgularında ise az değiştiği görüldü. Komşu segmentte 2,8 yıllık izlem sonrası disk bombeleşmesinin görülme sıklığı diğer faktörlere göre daha fazla saptanmıştır.