Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Hipofiz Cerrahisi’nde Endoskopik ve Mikroskopik Transsfenoidal Yaklaşımların Karşılaştırılması
Hakan ÖZALP1, Gökmen KAHİLOĞULLARI1, Kutsal Devrim SEÇİNTİ1, Bora TETİK1, Melih BOZKURT1, Cem MEÇO2, Ağahan ÜNLÜ1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Hipofiz adenomu tanısı olan ve transsfenoidal (TS) yaklaşımla mikroskopik ve endoskopik yollarla ameliyat edilen hastaların karşılaştırılması.

YÖNTEM ve GEREÇ: Hipofiz adenomu tanısı olan 31 hasta mikroskopik transnazal transsfenoidal yolla-mikroskopik grup (MG) ve 28 hasta endoskopik transnazal transsfenoidal yolla-endoskopik grup (EG) olmak üzere toplam 59 hasta ameliyat edildi. Olgular yaşlarına, cinsiyetlerine, tümörün endokrinolojik tipine, görme semptomlarına etkisine, plazma biyokimya ve hormon düzeylerine, ameliyat öncesi görüntüleme yöntemlerine, rezidüel tümör varlığına, remisyon ve komplikasyon oranlarına göre değerlendirildi.

BULGULAR: Sekretuar adenomlarda, MG’de %63, EG’de %86 oranında erken remisyon ve MG’de %50, EG’de %93 oranında geç remisyon görüldü. Kontrol manyetik rezonans görüntülemelerde MG’de %52 ve EG’de %79 oranında tam remisyon sağlandı. Perop dönemde, MG’de %45 ve EG’de %64 oranında beyin omurilik sıvısı kaçağı gözlendi. MG’de %12 ve EG’de %7 oranında pitüiter yetmezlik gelişti. MG’de 2 hastada ve EG’de 3 hastada geçici diabetes insipidus gelişti ve MG’deki 1 hasta hariç hepsi düzeldi. Postoperatif dönemde bir hasta kardiak nedenlerden dolayı kaybedildi.

SONUÇ: TS yolla cerrahi uygulanan hipofiz adenomlarında; hormonal, radyolojik ve komplikasyon oranlarının sonuçlar değerlendirildiğinde, endoskopik yaklaşımın, mikroskopik yaklaşıma göre daha üstün olduğu izlenmektedir.