Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu
Abdulfettah TÜMTÜRK1, Metin ÜNLÜ2, Abdulkerim GÖKOĞLU1, İbrahim Suat ÖKTEM1, Hakkı DOĞAN3
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Osmaniye Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Osmaniye, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Psödotümör serebri, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularının normal, radyolojik görüntülemede ventriküllerin normal genişlikte veya küçük olduğu ve yer kaplayıcı lezyon tespit edilmediği halde intrakraniyal basınç artışı ile karakterize olan klinik bir tablodur. Psödotümör serebrinin birçok nedeni olup, serebral venöz sinüs trombozları bunlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Behçet hastalığı sistemik vaskülitik infl amatuvar bir hastalıktır. Behçet hastalığına nörolojik bulgular eşlik ettiğinde, klinik tablo nöro-Behçet olarak adlandırılmaktadır. Nörolojik tutulumu olan olguların çoğunluğu artmış kafa içi basıncı ile kendilerini gösterirler. Nöro-Behçetli olguların büyük kısmında görülen kafa içi basınç artışı ise beyindeki venöz sinüs ve ven trombozuna bağlanmaktadır. Behçet hastalığı olan olgulardaki psödotümör serebrinin en sık nedeni venöz sinüs trombozudur. Bu nedenle, psödotümör serebrinin etiyolojisinde akılda tutulması gereken nedenlerden bir tanesidir.

Burada, Behçet hastalığı olan ve serebral venöz sinüs trombozuna sekonder gelişen psödotümör serebrili üç olgumuzu sunmaktayız.