Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
PRE-Operatif ve Post-Operatif Dönemde Lomber Disk Hernilerinin BT Bulguları, Bu Bulguların Cerrahi ve Klinik Verilerle Karşılaştırılması: 50 Olguluk 2 Yıl Takipli Prospektif Çalışma
Teoman DÖNMEZ1, Hakan CANER1, Ayşenur CİLA2, Osman Ekin ÖZCAN1, Canan ERZEN2, Aykut ERBENGİ1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

Bu çalışmada lomber disk hernisi ön tanısı ile yatırılan 50 olgunun preoperatif ve postoperatif lomber BT bulguları kantitatif olarak değerlendirilip derecelendirilerek cerrahi sırasındaki bulgularla ve cerrahi sonrası klinik izlemle karşılaştırılması yapılmıştır. Intervertebral disk herniasyonlarının tanısında BT'nin ortalama % 96 başarılı olduğu, post-operatif disk aralığı ve hemilaminektomi yapılan alandaki dansite ölçümlerininde ilerde oluşabilecek fibrosisi tahmin etmeyi sağladığı gösterilmiştir. Bu sonuçarla lomber disk hastalığı olan hastaların pre-operatif ve post-operatifkantitatif olarak BT analizlerinin yapılması hastanın kesin tanısını koymada, cerrahi yaklaşımı planlamada ve olgunun postoperatif gelişebilecek komplikasyonlarını önceden bildirmede faydalı olabileceği iddia edilebilir.