Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Lomber Diskektomi Sonrası Erken Dönemde Oksitlenmiş Rejenere Sellüloz (Surgicel®) Basısına Bağlı Akut Kötüleşme
Aydemir KALE, Çetin AKYOL, Eren Görkem GÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Özet

Lomber disk hernisi cerrahisi sonuçlarını etkileyen faktörlerden biri de ameliyat sırasında yapılan uygulamalardır. Per-op yabancı ajanların kullanımı ile iyatrojenik nöral hasar karşımıza çıkabilmektedir. Nöroşirürji pratiğinde sıklıkla hemostaz için kullanılan Surgicel® (oksitlenmiş rejenere sellüloz) nadiren beklenmedik sonuçlar doğurarak hastada kötüleşme ve reoperasyona yol açabilmektedir. Rekürren disk hernisi, hematom, lojda bırakılmış Surgicel® eğer akut nörolojik kötüleşme ile kendini gösteriyorsa, acil cerrahi dekompresyon gereklidir. Burada, L5-S1 disk hernisi tanısıyla ameliyat edilen genç bir hastanın ameliyat sonrası 36. saatte gözlemlenen akut nörolojik kötüleşmesi ve acil cerrahi müdahale ile tekrar düzelişi bildirilmektedir. Surgicel® kan ile teması sonrası şişerek özellikle komşuluğundaki hassas yapılara bası oluşturabileceğinden, çok dikkatli kullanılmalıdır.