Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Kraniyovertebral Bileşke Biyomekaniği ve Stabilizasyon Prensipleri
Başar ATALAY, Kaan YALTIRIK
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniyovertebral bileşke (KVB) omurganın diğer bölgelerine kıyasla farklı biyomekanik özelliklere sahiptir. Bu bölge, omurgalı canlılarda anatomik olarak diğer omurga bölgelerinden daha özellikli, hassas ve fonksiyoneldir. Bu bölgenin biyomekanik özellikleri birçok klinik ve deneysel çalışmada incelenerek ortaya konulmuştur. KVB’nin biyomekaniğini incelediğimiz bu bölüm biyomekanik ile anatomik yapının birbiri ile ne kadar yakın ilişkili olduğunu bize göstermektedir. Bu bölgenin anatomik ve biyomekanik özelliklerine ne derece hakim olursak bu bilgiler ışığında bu bölgede yapılan ameliyatların planlanması ve doğal olarak sonuçları da daha başarılı olacaktır. Bu derlemede, öncelikle genel biyomekanik terim ve konseptler üzerinde durulacak daha sonra ise özel olarak KVB patolojilerine değinilecektir.