Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Çocukluk Çağı Subdural Kolleksiyonu ve Subdural Peritoneal Şant
Cumhur DiNÇER, Ahmet ZORLUTUNA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bu makalemizde subdural peritoneal şant uygu1amasına çok iyi cevap veren bir olgu sunulmuştur. Bu konuda klasik olarak literatürde uygu1anan metod1ar gozden geçirilmiş ve membran rezeksiyonlarının postoperatif takipte şant operasyonuna üstünlük gostermediği neticesi alınmıştır.

Posttravmatik veya postenfeksiyöz dirençli subdural kolleksiyon1arda alternatif olarak subdural peritoneal şant operasyonlarının daha uygun olduğunu literatürdeki veriler de desteklemektedir.