Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Tip 1 Chiari Malformasyonunda Tanı Yöntemleri
Bilgehan SOLMAZ1, Necati TATARLI2, Özkan ATEŞ3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Türkiye
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Esencan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Serebellar tonsillerin fıtıklaşması sonucu kraniovertebral bileşkede beyin omurilik sıvısı (BOS) geçişinin bozulması ve nöral yapılara olan bası etkisi oksipitonukal baş ağrısıdan, kas güçsüzlüğüne kadar çok çeşitli semptomlara sebep olur. Semptomatik Chiari tip I malformasyonu hastasının teşhisi için tek bir objektif test ya da tanı yöntemi yoktur. Burada daha çok klinisyenin kendi tecrübesi ile vereceği karar belirleyici olmaktadır. Manyetik rezonans görütülemelerinin (MRG) sagittal kesitlerinde izlenecek tonsillerin kompresyonu anahtar anatomik bulgudur. BOS akım dinamiklerinin oldukça kompleks olması sine MRG’nin rutin tetkikler arasında kullanımı kısıtlamaktadır. Uyarılmış potansiyeller gibi elektrodiyagnostik testler ise ileri bir nörolojik inceleme yöntemi olarak kullanılmaktadır.