Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Dev Lomber Disk Hernilerinde Cerrahi Yönetim
Serdal ALBAYRAK1, Sait ÖZTÜRK2, Necati ÜÇLER3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Özet

AMAÇ: Sekestre disklerin sebep oldukları nöral bası sonucu oluşabilecek defisitlerin önemi kadar, sekestre disklerin cerrahisinde uygulanacak tedavi tipleri de önemlidir. Çalışmada sekestre diski olan hastalarda uyguladığımız farklı cerrahi teknikler tartışıldı.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bir korpus boyuna ulaşan veya bir korpus boyunu geçen boyutta inferiora migrasyon gösteren dev sekestre diski olan 29 hasta çalışmaya alındı. Hastalara 4 farklı tipte cerrahi teknik uygulandı. Tip I: Parsiyel hemilaminektomi (PHL) + foraminotomi (For) + sekestrektomi ve mikrodiskektomi (SM). Tip II: PHL+For+alt seviyedeki laminanın üst bölümüne PHL (aPHL)+SM. Tip III: PHL+For+alt seviyedeki laminanın üst ve alt 1/3 bölümlerine PHL (aüPHL)+SM. Tip IV: PHL+For+alt seviyedeki laminaya hemilaminektomi (HL)+SM olarak tanımlanmıştır. Hastalar operasyon sonrası 1., 3., 6. ve 12. ayda kontrol edilmiştir.

BULGULAR: L3-4 dev sekestre diskli hastaların birine Tip IV cerrahi yapılmış, diğer 3 olguda ise Tip II cerrahi yaklaşım yeterli olmuştur. L4-5 mesafesine uygulanan cerrahilerde ise 8 hastaya Tip I, 6 hastaya Tip II, 2 olguya Tip III ve 4 hastaya Tip IV cerrahi teknik uygulanmıştır. Bütün L5-S1 dev sekestre diskli hastalara Tip II cerrahi yeterli olmuştur.

SONUÇ: Disk cerrahilerinde nihai amaç yeterli dekompresyonu sağlamak olup, gerekirse peroperatif cerrahi tekniğin değiştirilmesi yüz güldürücü sonuçlar açısından akılda tutulmalıdır.