Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Primer Beyin Sapı Lenfoması: Olgu Sunumu
Abdulfettah TÜMTÜRK1, Halil ULUTABANCA1, Şükrü ORAL3, Olgun KONTAŞ2, Ali KURTSOY1
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Özet

Primer santral sinir sistemi lenfomaları (PSSSL) tüm primer beyin tümörlerinin %5’ini oluşturan nadir tümörlerdir. PSSSL’larının çoğunu B hücreli lenfomalar meydana getirmektedir, sadece %1-3,6’sı T hücre tipine sahiptir. Tipik yerleşim şekli ventriküle komşu soliter ya da mültipl kitle lezyonları şeklindedir. PSSSL’da beyin sapı yerleşimi %3 oranında görülmektedir. PSSSL sıklıkla yüksek evreli glial tümörler ve metastazlarla karışmaktadır. Geleneksel manyetik rezonans görüntülemede (MRG) lezyona özel bulguları olmakla birlikte bunlar ayırıcı tanının yapılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle PSSSL’larının diğer tümörlerden ayırıcı tanısında ileri MRG tekniklerinin kullanılması zorunludur. Ancak PSSSL’larının görüntüleme bulgularının diğer tümörlerin bulgularıyla benzerlik gösterebilmesi kesin tanıyı güçleştirmektedir. Sonuçta, PSSSL’larına görüntüleme yöntemleriyle kesin olarak tanı konulamadığında, cerrahi rezeksiyon veya biyopsi ayırıcı tanının yapılması için bir seçenek olabilir.