Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Şiddetli Bel Ağrısı ile Acil Servise Başvuran Aort Diseksiyonu Hastası
Evren YÜVRÜK, Ersin HACIYAKUPOĞLU, Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Abdominal aort anevrizması ve bunun sonucunda oluşan diseksiyon, kardiyovasküler açıdan hızlı tanı ve tedavi gerektiren en önemli acil durumlardandır. Çoğu aort anevrizması ateroskleroza bağlı oluşmakla birlikte, en önemli risk faktörleri; hipertansiyon, sigara ve hiperkolesterolemidir. Ana semptomu akut başlangıçlı göğüs ağrısı olsa da atipik şikayetler de ilk semptom olabilmektedir. Doğru anamnez ve klinik muayene, uygun tanı ve tedavi metodları ile daha iyi sonuç elde etmek mümkündür. Çalışmada, akut bel ağrısını taklit eden, akut abdominal aort diseksiyonu hastası sunulmuştur. Atipik bel ağrısının ayırıcı tanısında abdominal aort diseksiyonun akılda tutulması gerekliliği vurgulanmıştır. Tanı ve tedavide gecikme durumunda mortalite ve morbiditesi yüksek olan bu hastalık literatür eşliğinde tartışılmıştır.