Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Beynin Venöz Anatomisi
Ali İhsan ÖKTEN1, Yurdal GEZERCAN1, Önder OKAY2
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
2Erzurum Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Özet

Nöroşirürji literatüründe beynin venöz anatomisi konusunda daha az çalışma yapılmış ve venlere arterler kadar dikkat edilmemiştir. Serebral venlerle ilgili erken çalışmalarda beynin lateral yüzlerine daha fazla odaklanılmış, ancak ameliyatlarda medial ve bazal yüzeylere daha fazla dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Serebral venlerin birbiriyle olan bağlantıları ve boyutlarındaki varyasyonların fazla olması normal durumlarının tanımlanmasını zorlaştırmıştır. Nöroradyolojik çalışmalar arterlerden ziyade venlerin yer değiştirmesi gibi bazı durumlarda, lezyon hakkında daha kesin lokalizasyon bilgisi verebilir. Çünkü venler, beyne arterlerden daha sıkı yapışıktır. Arterler ise sisternler, fissürler ve sulkuslar boyunca ilerleyerek kortikal yüzeye sıkıca yapışmazlar. Venöz ağın herhangi bir şekilde hasara uğraması hemipleji, koma ve ölümü de içeren ciddi defisitlere neden olabilir. Bu yüzden cerrahi esnasında disseksiyon boyunca bütün venlerin korunmasına dikkat edilmelidir. Hiç kuşkusuz ki beynin mikrocerrahi operasyonları için venöz sistemin önemini belirten daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.