Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Yeni Tanı Almış Glioblastoma Hastalarında Temozolomid ile Yapılan Konkomitan Terapi ve Nüks Glioblastoma Olgularında Uygulanan Bevacizumab ve İrinotecan Antianjiyojenik Kombinasyon Terapisi Etkinliği: 10 Yıllık Tedavi Sonuçları
Feyzi Birol SARICA1, Fatih AYDEMİR2, Melih ÇEKİNMEZ2, Özgür KARDEŞ1, Kadir TUFAN1, Erkan TOPKAN3, Hüseyin MERTSOYLU4, Hüseyin Cem ÖNAL3, Fazilet KAYASELÇUK5, Özlem YALÇIN ALKAN6, Naime TOKMAK ALTINKAYA6, Berna AKKUŞ YILDIRIM3, Mehmet Nur ALTINÖRS1
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Bursa Medical Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Bursa, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
6Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

AMAÇ: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroşirürji Kliniği’nde, ilk cerrahi tedavi sonrası glioblastoma (GBM) tanısı konulmuş hastalarda uygulanan tedavi protokollerinin etkinliğini analiz etmek.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2004 ile Aralık 2013 tarihleri arasında GBM tanısı ile tedavi edilen toplam 80 hasta retrospektif olarak incelendi. Hayatını kaybeden 68 GBM tanılı hastanın median yaşam süresi hesaplandı ve yaşam süresine etki eden prognostik faktörler tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile belirlendi.

BULGULAR: Kaybedilen hastalarda median yaşam süresi 7,09 ± 0,83 ay olarak tespit edildi. 1 ve 2 yıllık yaşam süresi oranları ise %80,9 ve %19,1 olarak saptandı. Tedavi sonrası 8 hastada tümör bölgesinde nüks gözlendi ve re-opere edildiler. Tek değişkenli analiz sonucu; yaş (p<0,01), preoperatif Karnofsky Performans Skalası (KPS) skoru ≥70 (p<0,0001), postoperatif KPS ≥70 (p<0,0001), cerrahi rezeksiyon şekli (p<0,0001), re-operasyon yapılması (p<0.0001), Adjuvan Radyoterapi (RT, p<0,0001) ve RT ile eşzamanlı Temozolomid (TMZ) kemoterapi protokolü (TMZ ile KonkT, p<0,0001) ve tümör nüksü gözlenen hastalarda tedaviye Bevacizumab ve İrinotecan ile yapılan antianjiyojenik kombinasyon terapisinin eklenmesi (AKT, p<0,0001); olumlu prognostik faktörler olarak saptandı.

SONUÇ: Yaş, preoperatif ve postoperatif KPS’nın 70 veya daha yüksek olması, re-operasyon ve RT ile eşzamanlı Temozolomid kemoterapi protokolünün yaşam süresini uzatan, bağımsız prognostik faktörler olduğu saptandı.