Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Kafa Travmasında Kafa İçi Basıncı İle Sonuç İlişkisi
Aydın PAŞAOĞLU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Kafa travmasında kafa işi basınç artmasının önemi tartışma konusu olmuştur. Yüksek basıncın morbidite ve mortaliteye katkısı hakkında araştırmalar arasında hala bazı fikir ayrılıkları vardır. Bu çalışma, kafa içi basınç artmasının sonuçla ilişkisini ve basınç değerleri yönünden yaş ile sonuç etkileşimini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Kafa içi basıncının önemli bir prognostik faktör olabileceği ve agır beyin fonksiyon bozuklukları gösteren hastalıkların seyrinde artan bir önem kazandığı, ancak bazı travmalı hastalarda yükselen basman büyük çapta beyin harabiyet derecesinin bir yansıması olabileceği kanaatine varıldı.