Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Birden Çok Seviye Lomber Vertebra Transvers Proses Avülsiyon Kırığına Bağlı Psoas Kası Hematomu: Olgu Sunumu
Güliz GÜLTEKİN1, Hakan YILMAZ1, İbrahim Burak ATCI2
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Düzce, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Lomber vertebra transvers proses kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalar sonrası oluşan yaralanmalar olmasına karşın, genellikle minör yaralanmalar olarak değerlendirilir. Başta intraabdominal organlar olmak üzere, genitoüriner sistemde ve retroperitoneal bölgede hayati risk oluşturabilecek yaralanmaların bu kırıklara eşlik edebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle lomber vertebra transvers proses kırığı saptanılan bir hasta, multipl travma olgusu olarak değerlendirilmeli; eşlik edebilecek diğer organ yaralanmaları açısından ilgili tetkiklerin ve konsültasyonların yapılmasının önemi bilinmelidir. Burada 1., 2., 3., 4., 5. lomber vertebraların sol transvers proses avülsiyon (kopma) kırığı sonrası görülen psoas kası hematomlu bir olgu sunulmuştur. Olgu sunumu ile lomber vertebra transvers proses kırıklarına eşlik edebilecek yaralanmaların akılda tutulması amaçlanmıştır.